TITULAR E FINALIDADE


O titular da páxina obradoiro@xaneco.gal é XOAN MANUEL TUBIO FERNÁNDEZ (en diante, O OBRADOIRO) con domicilio social en C/ Abeladoira 1, San Fiz de Paz Outeiro de Rei, Lugo 27153 con CIF: 33309845A, dedicada á produción e venda. de instrumentos musicais.


Preténdese regular as condicións de uso e acceso ao sitio web, así como as responsabilidades derivadas do seu uso. A partir de agora referirémonos á páxina web como https://xaneco.gal


O OBRADOIRO dispone del número de teléfono 982 393 278 así como la dirección de correo obradoiro@xaneco.gal donde el usuario podrá resolver las dudas que se le presenten.


DEREITOS E OBRIGAS DO USUARIO


As condicións de acceso a https://xaneco.gal están subscritas ás disposicións legais vixentes en cada momento así como aos principios de boa fe e uso lícito por parte do usuario, prohibíndose expresamente calquera tipo de actuación que poida ser prexudicial para o usuario OBRADOIRO ou terceiros, persoas físicas e/ou xurídicas.

O OBRADOIRO non require rexistrarse na nosa web para a simple navegación, acceso ou uso do servizo en cuestión. O usuario comprométese a facer un uso lícito, dilixente e correcto de toda a información ou contido ao que teña acceso ben a través da nosa web e todo iso baixo o principio de boa fe e con respecto en todo momento á lexislación vixente. Queda totalmente prohibido copiar, reproducir, distribuír, ceder ou modificar o contido do noso sitio web sen o noso consentimento por escrito.

O usuario/cliente do noso sitio web https://xaneco.gal, deberá utilizar e conservar un nome de usuario e contrasinal ao abeiro das seguintes cláusulas.

Poderás escoller o teu propio nome de usuario e contrasinal, pero non poderás utilizar nomes que coincidan con marcas comerciais, nomes de empresas, nomes de persoas públicas ou privadas relevantes, pseudónimos famosos, relevantes ou de prestixio, nomes profanos e calquera expresión. . , nome ou denominación que vaian en contra da lei moral. En todo caso, O OBRADOIRO resérvase o dereito a eliminar ou denegar os devanditos nomes de usuario no caso de que se entenda que cumpre con algunha das excepcións establecidas neste parágrafo.

O usuario/cliente de https://xaneco.gal comprométese a non facilitar o seu nome e contrasinal a terceiros, co fin de non incorrer en responsabilidade polo uso fraudulento dos ditos datos. En caso de extravío ou roubo, deberá comunicarse o extravío a OBRADOIRO a través das canles anteriormente mencionadas para que o antes posible desactive o uso do devandito nome e contrasinal.

O OBRADOIRO queda exonerado de toda responsabilidade polo uso fraudulento e/ou a falta de dilixencia que o usuario realice do seu nome de acceso e contrasinal, sexan cales sexan os danos ou perdas.

DEREITOS E OBRIGAS DO OBRADOIRO

O OBRADOIRO poderá suspender temporalmente o servizo da súa páxina web sen previo aviso por todas aquelas actuacións que considere oportunas realizar e que supoñan a dita suspensión por razóns técnicas. Do mesmo xeito, poderá eliminar, bloquear e/ou suspender tanto os accesos como os comentarios dos usuarios cando estes non cumpran co uso legal que se asume e non entren dentro da lexislación vixente. Do mesmo xeito, estes borrados e bloqueos poderían realizarse co fin de previr posibles usos ilícitos segundo o criterio de https://xaneco.gal.


IV. CONTIDOS


O OBRADOIRO queda exento dos contidos, informacións, opinións ou comentarios enviados ou difundidos a través da súa páxina web, dominio, correo electrónico ou portal nin será responsable do uso que o cliente e/ou usuario faga con esa información.

MÉTODOS E CUSTO DE ENVÍO

O noso servizo de mensaxería entregará os teus artigos de luns a venres no enderezo de entrega indicado no momento de realizar o teu pedido:


Estándar (1-3 días laborables):
Aplicaranse as tarifas de transporte vixentes


ESTADO DO PEDIDO


Axiña que o seu pedido sexa enviado, enviarémosche un correo electrónico confirmando o envío e o prazo de entrega estimado. Se o seu pedido non foi entregado no prazo indicado, póñase en contacto co noso Equipo de Atención ao Cliente, que será o encargado de localizalo.

A QUE DESTINOS SE REALIZAN OS ENVÍOS


Envíos no Estado: Actualmente, enviamos pedidos na Península, Baleares, Canarias, Ceuta e Melilla.
Envío internacional: enviamos a Europa e América.


MODIFICACIÓNS DA ORDE

Unha vez confirmado o seu pedido, non será posible realizar cambios nin cancelalo. Neste caso, debes iniciar un proceso de devolución unha vez recibido o paquete.

PRAZOS DE ENTREGA

Os pedidos enviaranse o antes posible nun prazo que variará en función da dispoñibilidade do artigo. Este tempo variará dende o mesmo día ata 7 días laborables dende o momento 

no que se aboe a dita orde.


Non obstante, cando este prazo non se poida cumprir, porémonos en contacto contigo para comunicarlle a nova data de entrega e solicitaremos o teu consentimento para realizar o envío.

Nos períodos de campaña, os prazos de entrega poden atrasarse.

Artigos fóra de stock: 30 días, sempre avisando ao cliente e mantendo contacto para coñecer o estado do seu paquete.


TIPOS DE ENVÍO:

- ENTREGA A DOMICILIO: Recibirás o teu pedido no enderezo de envío que indicaches no teu pedido. Desde o momento en que recibas a confirmación do envío, entregarana ao día seguinte excepto en Baleares, que pode tardar 72 horas.

- ENTREGA NA OFICINA DE CORREOS: O seu pedido será enviado á Oficina de Correos que elixa, dende o momento en que reciba a confirmación de envío, estará dispoñible en 48/72h na oficina.

- NO OBRADOIRO: Recólleo na nosa tenda de balde. Enviarémosche un correo electrónico de confirmación cando o teñas dispoñible na tenda. O custo do envío aplicará as tarifas vixentes en todo momento,


DEVOLUCIÓNS


Se non está satisfeito coas pezas adquiridas, o prazo máximo para realizar devolucións é de 10 días naturais desde a recepción do pedido por parte do cliente.

Se O OBRADOIRO detecta que o produto foi utilizado máis aló da mera comprobación, manipulado ou danado por neglixencia ou calquera outro factor alleo á natureza do propio produto, non será posible realizar a devolución.

Devolución e/ou devolución de produtos personalizados: De conformidade co artigo 103 da Lei 3/2014, do 27 de marzo, polo que se modifica o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, non serán produtos elaborados por encargo segundo segundo especificacións do cliente están suxeitos a cambio ou devolución, salvo aqueles que estean defectuosos ou subministrados incorrectamente.

Se o pago do pedido se realizou mediante tarxeta de crédito, O OBRADOIRO devolverá o importe do artigo na tarxeta coa que se efectuou o pago. Se o pagamento se realizase mediante transferencia bancaria, O OBRADOIRO ingresará nunha conta bancaria facilitada polo cliente, nun prazo máximo de 7 días, o importe da compra devolto polo cliente.

Se o pedido fose devolto a orixe porque a empresa de loxística non puido entregalo debido á súa neglixencia ao destinatario, O OBRADOIRO será responsable de todos os gastos do primeiro reenvío. No caso de que a empresa loxística funcionara correctamente, O OBRADOIRO non se fará responsable do envío. Se o pedido fora cobrado antes de envialo, devolverase o importe do artigo que estaba no pedido, pero non os gastos de envío e manipulación. Se o cliente desexa realizar algún cambio, deberá seguir o procedemento de devolución e escoller outro produto. O porte para a devolución será gratuíto así como o envío.

Se a devolución ou cambio se debe a un erro da nosa parte no que se refire ao envío, O OBRADOIRO será responsable dos gastos de devolución e posterior reenvío. O cliente pode optar por reembolsar o importe da compra.

En todo caso, o cliente deberá seguir o procedemento de devolución, que se detalla a continuación. O OBRADOIRO resérvase o dereito a denegar a devolución sempre que non se realice polas vías que a continuación se indican ou no caso de que se aprecie un uso indebido dos artigos.

Procedemento de devolución:


O cliente pode devolver o artigo por calquera medio admitido legalmente, entre os que se atopan os seguintes:

A. Chámanos ao 982 393 278 ou envíanos un correo electrónico a obradoiro@xaneco.gal ou contacta connosco no enderezo postal: C/ Abeladoira 1, San Fiz de Paz Outeiro de Rei, Lugo 27153, para solicitar a devolución ou cambio. O noso horario é de 9:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 horas.

Enviarémoslle ao transportista para recoller o paquete. O envío desta devolución realizarase a través da empresa de transportes que O OBRADOIRO indique salvo que o cliente manifeste a vontade de utilizar o seu propio transportista sempre que nolo notifique para notificar a recepción do envío.

Os produtos a devolver tamén se poden entregar na nosa tenda, previo aviso ao noso servizo de atención ao cliente para que poidamos avisar á tenda do proceso de devolución, e dende alí remitiranos ás nosas oficinas.

B. Deberá incluír na devolución, o artigo, as caixas, bolsas e o certificado de garantía que acompaña a cada artigo, sendo en todo caso o orixinal.

C. Unha vez recibido o paquete, porémonos en contacto contigo nun prazo de 24 horas desde a recepción do paquete e unha vez que se comprobe que o paquete contén o descrito no apartado B. Unha vez finalizada a verificación, enviarémosche un correo electrónico de confirmación e/ou chamarémoste por teléfono para acordar ou non a súa devolución.

PREZOS

Todos os nosos prezos inclúen o IVE, válidos en todo momento, e son válidos no momento en que se produzan. No caso de solicitar un produto que non estea en stock, avisaremos ao cliente coa opción de cancelar inmediatamente o pedido co reembolso íntegro polo mesmo método desde o que se efectuou o pago, ou substituír un produto de similares características, sempre a elección do cliente.

Os gastos que supón a compra dun artigo en https://xaneco.gal especifícanse no apartado correspondente ao transporte. Isto pode variar dependendo da política que O OBRADOIRO marque en cada momento. En todo caso, o usuario/cliente coñecerá con antelación e en cada concepto o custo do devandito transporte, así como o custo de calquera que sexan os requisitos para enviar a venda ao lugar designado por dito usuario.

GARANTÍA

A garantía aplícase sempre que o produto se utilice nas condicións normais de uso determinadas polos provedores. O OBRADOIRO non está obrigado a indemnizar ao usuario ou a terceiros polas consecuencias do mal uso do produto, sexan danos directos ou indirectos, accidentes sufridos por persoas, danos a bens alleos ao produto, lucro cesante ou lucro cesante, danos que se produzan. por un deterioro ou perda do produto.

Os produtos quedan fóra de garantía se, unha vez entregados ao cliente, sufriron algún deterioro debido a eventos externos ou accidentes.

No caso de que algún produto resulte defectuoso, O OBRADOIRO procederá, segundo a decisión do cliente, á reparación, substitución, devolución do artigo ou redución de prezo totalmente gratuíta. Para iso, recollerá o produto que o cliente devolva -de xeito gratuíto- e valorará a opción máis axeitada, dándolle ao cliente a solución nun prazo de 24 horas.

A garantía legal para a devolución dun produto defectuoso será, segundo a normativa comunitaria e a normativa nacional, de dous anos desde a data de entrega, e será gratuíta. O consumidor e usuario deberá comunicar ao vendedor a falta de conformidade no prazo de dous meses desde que teña coñecemento dela.

MÉTODOS DE PAGO

TARJETA DE DÉBITO OU CRÉDITO


Podes optar por facer as túas compras a través do provedor de servizos de pago Redsys mediante unha tarxeta Visa, Visa Electron, MasterCard e American Express. Para o pago con tarxeta de débito ou American Express, o cargo realizarase en tempo real.


TRANSFERENCIA ECONÓMICA


Podes pagar a túa compra mediante transferencia bancaria durante os 7 días naturais seguintes á compra, co concepto que se indicará ao confirmar o pedido, á conta cuxo titular é [XOAN MANUEL TUBÍO FERNÁNDEZ]. co IBAN [ES19] de [2080 0165 7730 4002 2802]. Non validaremos o
compra realizada ata recibir e comprobar que a transferencia se realizou correctamente.


De acordo co Regulamento (UE) n.o 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, os usuarios de TRU poderán acudir á plataforma de resolución de conflitos en liña da Unión Europea para resolver os seus conflitos de consumo.


Desprácese A Cimo