Última modificación: 23 de setembro de 2021

Versión 1.0

AVISO LEGAL

Grazas por visitar este sitio web.

Lea atentamente os termos e condicións que aparecen neste documento, xa que o uso deste sitio web implica a aceptación expresa e plena dos mesmos, na versión publicada no momento en que acceda a todas e cada unha das páxinas web localizables baixo xaneco.gal dominio e os seus respectivos subdominios e subdirectorios. Recomendámoslle que volva ler este documento cada vez que acceda ao sitio web para comprobar se houbo cambios nas condicións de uso e deixalo se non está de acordo con estes cambios. Se cremos que certas modificacións son importantes, actualizaremos a data "Última modificación" na parte superior desta páxina. Será o responsable de revisar e familiarizarse coas modificacións feitas.

1. IDENTIFICACIÓN

En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico coa lexislación vixente en materia de protección de datos, concretamente a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, sobre protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD) que fai plenamente efectiva a aplicación do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas nas que se respecta o tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos (RGPD).

Propietario do sitio web: XOAN MANUEL TUBIO FERNÁNDEZ (en diante EL OBRADOIRO)

Nome comercial: XANECO - Obradoiro de Instrumentos Musicais

CIF: 33309845A

2. COMUNICACIÓN

Para contactar connosco para calquera dúbida que se refira ao contido deste aviso legal, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:


Teléfono: 982 393 278

Correo electrónico: obradoiro@xaneco.gal

Domicilio social: C / Abeladoira 1, San Fiz de Paz Outeiro de Rei, Lugo 27153

Páxina web: http://xaneco.gal

Todas as notificacións e comunicacións proporcionadas nesta sección consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen por calquera dos medios detallados anteriormente.

Ao acceder, ver ou utilizar os materiais ou servizos accesibles neste sitio web ou a través deste ou o contido accesible ou outras páxinas web ou aplicacións informáticas, o usuario demostra que entende e acepta este documento como o equivalente legal dun documento. Asinado por escrito e encadernación

3. NAVEGACIÓN

O noso sitio web ten recursos técnicos razoables para proporcionar unha navegación segura e protexer toda a información recollida. Non obstante, debes ter en conta que, aínda que aplicamos e implementamos medidas para protexer a túa información, ningún sitio web, transmisión de Internet, sistema informático ou conexión sen fíos é absolutamente seguro. EL OBRADOIRO non será responsable en caso de interrupción do servizo, mal funcionamento ou molestias que poidan producirse por causas alleas ao noso control. Do mesmo xeito, excluímonos de calquera responsabilidade por danos derivados da presenza de virus ou calquera tipo de incidente orixinado ou introducido no sistema informático a través de piratas informáticos ou terceiros que accedan maliciosamente á integridade do noso sitio web.

Ligazóns a outras páxinas web: para a súa comodidade, esta páxina web contén ligazóns a outras páxinas que poden ter diferentes políticas de privacidade. Nestes casos, EL OBRADOIRO actúa como provedor de servizos de intermediación de acordo co artigo 17 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico ("LSSI") e só será responsable do contido e servizos prestados nos sitios web ligados na medida en que teña un coñecemento efectivo da ilegalidade e non desactivase a ligazón coa debida dilixencia. No caso de que o Usuario considere que existe un sitio web vinculado a contidos ilegais ou inadecuados, poderá avisar a OBRADOIRO, sen que en ningún caso esta comunicación supoña a obriga de eliminar a correspondente ligazón.

En ningún caso, a existencia de sitios web enlazados non debe presupor a existencia de acordos cos responsables ou propietarios dos mesmos, nin a recomendación, promoción ou identificación de EL OBRADOIRO coas declaracións, contidos ou servizos prestados.

EL OBRADOIRO descoñece os contidos e servizos dos sitios web enlazados e, polo tanto, non se fai responsable dos danos causados ​​pola ilegalidade, calidade, indispoñibilidade, erro e inutilidade dos contidos e / ou servizos dos sitios web enlazados ou por calquera outro dano que non se pode atribuír directamente a OBRADOIRO. Tamén recomendamos revisar os seus respectivos termos e condicións legais. EL OBRADOIRO non se fai responsable do contido nin de ningún outro aspecto relacionado coas páxinas web propiedade ou dirixidas por terceiros. Tamén lle informamos de que non podemos exercer ningún control sobre o seu mantemento e contido, polo tanto, non podemos garantir que as hiperligazóns, os punteiros ou outras funcións de ligazóns fornecidas neses sitios sexan correctas no momento do acceso e que estean libres. ou outros elementos nocivos que poidan causar danos ou alteracións no equipo informático.

Obrigas do usuario: o usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coa lei e o presente aviso legal. O Usuario responderá a OBRADOIRO ou a terceiros por calquera dano que poida causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

Prohíbese expresamente o uso do sitio web con fins prexudiciais de propiedades ou intereses de OBRADOIRO ou de terceiros ou que de calquera outra forma sobrecarguen, danen ou inutilicen as redes, servidores e outros equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticos (software) .) de OBRADOIRO ou de terceiros.

4. FORMULARIOS DE RECOLLIDA DE DATOS

Sen prexuízo do disposto na nosa Política de privacidade accesible desde o noso sitio web, o uso de determinados servizos ou solicitudes dirixidas a OBRADOIRO está condicionado á realización previa do rexistro de usuario correspondente.

Toda a información proporcionada polo Usuario a través dos formularios do noso sitio web para o anterior ou calquera outro propósito debe ser veraz. Para estes efectos, o Usuario garante a autenticidade de todos os datos que comunique e manterá a información subministrada a OBRADOIRO perfectamente actualizada para que responda, en todo momento, á situación real do Usuario. En calquera caso, o Usuario será o único responsable das declaracións falsas ou inexactas feitas e dos danos causados ​​a OBRADOIRO ou a terceiros debido á información facilitada.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL


A totalidade deste sitio web (descrición de produtos, texto, imaxes, marcas, logotipos, botóns, ficheiros, cores, así como a estrutura, selección, disposición e presentación dos seus contidos) son propiedade de OBRADOIRO ou de terceiros que con licenza ou autorización para o seu uso. Todos os logotipos, marcas e deseños que aparecen neste sitio web forman parte dos dereitos de propiedade intelectual rexistrados por nós e prohíbese calquera forma de explotación, é dicir, reprodución, distribución, comunicación pública e transformación sen autorización expresa. O usuario comprométese a utilizar os contidos con dilixencia, corrección e lei e, en particular, comprométese a absterse de eliminar ou manipular os dereitos de autor e outros datos que identifiquen os dereitos de OBRADOIRO ou dos seus propietarios incorporados aos contidos, así como dos dispositivos de protección técnica ou calquera mecanismo de información que poida incluírse nos contidos. Así mesmo, o usuario absterase de utilizar os contidos e, en particular, a información de calquera tipo obtida a través do sitio para enviar publicidade, comunicacións con fins comerciais, mensaxes non solicitadas dirixidas a unha pluralidade de persoas independentemente da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou revelar tal información de calquera xeito. Así mesmo, EL OBRADOIRO poderá establecer, se o considera oportuno, sen prexuízo da exclusiva e exclusiva responsabilidade dos Usuarios, os filtros necesarios para evitar que se difundan contidos ou opinións na rede a través das súas páxinas web, consideradas racistas. , xenófobas, discriminatorias, pornográficas, difamatorias ou que, de calquera xeito, promovan a violencia ou a difusión de contido claramente ilegal ou prexudicial.

6. COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

Comunicacións comerciais. Mentres teñamos o teu consentimento expreso (que se obterá a través dun cadro exclusivo presente nos nosos formularios), podemos utilizar os teus datos persoais para poñerte en contacto contigo no futuro para realizar accións comerciais que poidan ser do teu interese, sempre relacionadas cos produtos e / ou servizos ofrecidos por EL OBRADOIRO. En calquera caso, sempre terá a opción de "deixar de recibir" estas mensaxes electrónicas na parte inferior das mesmas ou avisarnos enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo: obradoiro@xaneco.gal Non obstante, pode seguir recibindo avisos e correos electrónicos sempre que sexan necesarios e imprescindibles para o mantemento das nosas transaccións contractuais. De conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico. ('LSSI') EL OBRADOIRO non envía comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outros medios de comunicación electrónicos equivalentes que non foran solicitados nin autorizados expresamente polos destinatarios dos mesmos.

Ten en conta que, aínda que decidas non subscribirte ou cancelar a subscrición a comunicacións electrónicas promocionais ou comerciais, EL OBRADOIRO aínda pode ter que poñerte en contacto contigo como usuario con información importante sobre as transaccións relacionadas coa túa conta e as compras do teu produto, a reserva de actividades ou contratación doutros servizos.

7. COOKIES

A nosa política sobre o uso de cookies está establecida no documento de política de cookies.

8.PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

A nosa política relativa ao tratamento que realizamos dos seus datos persoais está establecida no documento da Política de privacidade.

9.EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

Información: O acceso ao sitio web non implica a obriga de OBRADOIRO de verificar a veracidade, exactitude, adecuación, idoneidade, exhaustividade e actualidade da información subministrada a través del. O contido desta páxina ten carácter xeral e non constitúe, de ningún xeito, a prestación dun servizo de asesoramento xurídico ou fiscal de ningún tipo, polo que esa información é insuficiente para que o Usuario tome decisións persoais ou comerciais. EL OBRADOIRO non se fai responsable das decisións tomadas en función da información subministrada na páxina web nin dos danos causados ​​ao Usuario ou a terceiros debido a accións baseadas unicamente na información obtida na páxina web.

Sobre a calidade do servizo: O acceso ao sitio web non implica a obriga de OBRADOIRO de controlar a ausencia de virus, gusanos ou calquera outro elemento informático prexudicial. Corresponde ao Usuario, en todo caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos nocivos. EL OBRADOIRO non se fai responsable dos danos producidos nos equipos informáticos dos usuarios nin de terceiros durante a prestación do servizo do sitio web.

Sobre a dispoñibilidade do servizo: o acceso ao sitio web require servizos e subministracións de terceiros, incluído o transporte a través de redes de telecomunicacións cuxa fiabilidade, calidade, continuidade e funcionamento non corresponden a OBRADOIRO. En consecuencia, os servizos prestados a través do sitio web poden suspenderse, cancelarse ou ser inaccesibles, antes ou simultaneamente á prestación do servizo do sitio web. EL OBRADOIRO non se fai responsable dos danos de ningún tipo causados ​​ao Usuario que causen fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo da páxina web durante a prestación do mesmo ou con carácter anterior.

10. LEXISLACIÓN E XURISDICCIÓN

Estas condicións xerais rexeranse polo establecido aquí e, no seu defecto, polo establecido nas leis españolas. Para calquera controversia que poida xurdir na interpretación ou execución destas condicións, o usuario e EL OBRADOIRO aceptan expresamente someterse aos Xulgados e Tribunais que poidan corresponder de acordo coa lexislación aplicable.


Desprácese A Cimo